مطالعات هتلداری و میزبانی (JHHS) - اهداف و چشم انداز