مطالعات هتلداری و میزبانی (JHHS) - واژه نامه اختصاصی