مطالعات هتلداری و میزبانی (JHHS) - فرایند پذیرش مقالات